Ny i regionen ?

 

Her er kortfattet en oversigt om de elementære ting, du burde huske...

+++ Er du som dansker ny i Sydslesvig ? +++ Her finder du vigtige informationer ! +++

 

Er du gift med en udlænding, og I kan ikke få familiesammenføring i Danmark? Læs mere her: www.slesvig.de

Når du er flyttet til Sydslesvig   Beskatning   Bil   Børneinstitutioner   Dobbeltbopæl   Hund   Opholdstilladelse   Skat i D   Skat til DK   Skolegang   Valgret

Generelle bestemmelser gældende ved ophold i Tyskland finder du, idet du klikker her.

 

 

Hvorfor bliver der i nogle sydslesvigske hjem også brugt det tyske sprog frem for det danske? Find en mulig forklaring, idet du klikker her >

?

  Praktiske oplysninger


Er du lige flyttet til Tyskland, eller skal du det i den nærmeste fremtid, finder du her en liste med informationer, der vil gøre starten/flytningen en del nemmere. Som basis medbring en

  E 101 - formular

fra din hjemkommune.

        

Sydslesvigflag og -bordflag kan fås hos Fahnen Fischer, Schiffbrückstr. 23, Flensborg, 0461 - 25802

 

 

 

 

For at få tilgang til det "Danske Mindretal" i Sydslesvig har du bl.a. følgende muligheder:

  Abonnér på Flensborg-Avis

  Meld dig ind i SSF (Kulturforeningen)

  Besøg en af de mange idrætsforeninger

  Kontakt den nærmeste skole

  Abonnér e-mail-nyhedsbrev

  Afprøv linksene på denne hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Når du er flyttet til Sydslesvig


Så snart du er kommet til landet henvender du dig på rådhuset.
Her skal du udfylde en

  tilmeldingsblanket. (Anmeldeformular).


Ved tilmeldingen skal du medbringe: 

  pas

  lejekontrakt

  evt.  vielsesattest

  fødselsattest for evt. børn.

Alle dokumenter, der er skrevet på dansk bør oversættes til tysk.


  Tilmeldingen skal ske inden for en uge.

Ellers kan du risikere at få en bøde.

  HUSK: Når du tilmelder dig i din nye kommune/by skal du - hvis du har bil/motorcykel/campingvogn - ved flytning også henvende dig til "Straßenverkehrsamt" for at angive din nye bopæl! Det sker ikke automatisk som i DK.

  Opholdstilladelse


På Ausländeramt skal du have udstedt din opholdstilladelse.
Her kan du blive bedt om at medbringe:

  Sundhedsattest

  2 pasbilleder

  lejekontrakt

  dokumentering af sygesikring

  bevis på skoleophold/arbejdsforhold

  bevis på indtægt (arbejdskontrakt).


Alle dokumenter, der er skrevet på dansk, bør oversættes til tysk.

  Bil i Sydslesvig


Tager du din bil med til Tyskland eller køber én, skal du henvende dig til 

  TÜV (Technischer Überwachungsverein).

Her skal den synes, om den svarer til de tyske bestemmelser.

Desuden skal bilen indregistreres ved

  KFZ-Zulassungsstelle.

  Hund i Sydslesvig


Hvis du medbringer hund eller anskaffer dig én, skal du melde det på

  rådhuset.


Hunden skal registreres og tilmeldes hundeskatten. Man får udleveret et registreringsbevis, som er vigtigt at gemme.

  Sygesikring


Sørg for at have alt på plads m.h.t din sygesikring inden du rejser til Tyskland.  På Ausländeramt vil de se dokumentation for, at du er dækket af en sygesikring, ellers kan du ikke få udstedt din permanente opholdstilladelse. Hvis du er i tvivl om du skal dækkes fra Danmark eller Tyskland, kan du kontakte Den sociale Sikringsstyrelse i København på tlf. 33 95 50 00. De er meget behjælpelige med de spørgsmål du måtte have.

  Børneinstitutioner


I Sydslesvig findes der ingen danske vuggestuer.

Man kan få en børnehaveplads ved at henvende sig til Skoleforeningen (link foroven), eller ved at henvende sig til den danske børnehave, man godt kan tænke sig, at ens barn/børn skal gå i.

Flere steder findes der fritidshjem for skolepligtige børn.


  Skolegang


Der findes ca. 50 danske skoler under Skoleforeningens regi. Klik bare på regionalkortet og/eller på Skoleforeningens link foroven!

Flere steder findes der fritidshjem for skolepligtige børn.

  Dobbeltbopæl


Begrebet dobbeltbopæl dækker over det tilfælde, at en person skal betale fuld skat til to lande.
Landene prøver dog ved individuelle aftaler at fordele beskatningen og beskytte borgerne mod denne ubehagelige situation.

  Beskatning


I de fleste tilfælde løser man spørgsmålet ved at give bopælslandet ret til den primære beskatning, hvorimod det andet land (kildeland) kun kan beskatte indkomster i begrænset omfang.
De skatter, der betales til kildelandet, skal bopælslandet give lempelser på, hvilket oftest bliver gjort i form af en slags rabat på normalskatten.

Skattepligten til Danmark ophører, hvis man opgiver sin bolig.

  Skat til DK


Bor man i et andet land, men arbejder for en virksomhed med adresse i Danmark og får udbetalt løn derfra, skal der betales skat til Danmark.
Der skal også betales skat til Danmark, hvis man har været i landet i mere end 183 dage inden for en 12 måneders periode.
Hvis man vil undgå at betale skat til både Danmark og Tysklanf, er det vigtigt at kunne påvise sin udenlandske bopæl, og at man er udstationeret til firmaet med udenlandsk adresse.


 

  Valgret

Du opnår tysk kommunal-valgret i den kommune, du er tilmeldt. Valgret på forbundsplan findes desværre ikke for udlændinge.

Du kan evtl. søge om valgret i DK. Spørg "Det Kongelige Danske Generalkonsulat" i Flensborg (link myndigheder).

  Skat i D

Hvis du betaler skat i Tyskland, så husk at lave din selvangivelse, hvis du f.eks. har udgifter til:

  jobkørsel

  arbejdværelse

  understøttelse af børn under uddannelse

  telefonudgifter i forbindelse med arbejdet

  andet: Spørg en skatterådgiver!

Du må samle bilag på samtlige udgifter, du vil gøre gældende overfor skattevæsnet!

Hent formularen

  "Lohn-/Einkommenssteuer-Jahresausgleich" fra din nærmeste "Finanzamt" (skattemyndighederne) og / eller giv alle bilagene til din skatterådgiver (find en under rubrik "Service" på denne website!)

 

 

 

  Ophold i Tyskland

  Ansvarsforsikring

  Arbejdsskadeforsikring

  At studere i Tyskland

  Au-pair

  Bilforsikring

  Biler/Kørekort m.v. 

  Børneinstitutioner

  Dansk feriegodtgørelse

  Elektricitet, telefon m.v.

  EU-aftaler

  Forsikringsforhold

  Hundeforsikring

  Indboforsikring

  Kontaktadresser

  Lærlingeuddannelse/Praktikophold

  Nyttige henvisninger

  Oprettelse af bank- og girokonto m.v.

  Skat

  Sygesikring

  Ulykkesforsikring

 

 

 

  Ophold i Tyskland 

Danske statsborgere har som EU-borgere ret til at søge arbejde i alle EU-lande, altså også i Tyskland, på lige fod med landets egne borgere. Der er en række praktiske ting, der skal ordnes, når man som dansker ankommer til  Tyskland for at arbejde og bosætte sig. Inden en uge skal man melde sig på det lokale folkeregister (Einwohnermeldeamt). Her skal man udfylde en særlig formular, der, hvis man bor til leje, skal skrives under af udlejeren. 
På "Ausländeramt" (den tyske udlændigestyrelse) i den pågældende by kan man få opholdstilladelse. Dog har man som EU-borger ret til at opholde sig i
Tyskland i op til 3 måneder uden opholdstilladelse. Opholdstilladelsen er i første omgang tidsbegrænset, men efter 5 års uafbrudt ophold i Tyskland, hvor man har forsørget sig selv, kan der udstedes en opholdstilladelse på ubestemt tid. Hvis man inden afrejsen fra Danmark har fundet arbejde, kan man søge opholdstilladelse på den tyske Ambassade i Danmark <http://www.tyske-ambassade.dk/> <<...>> <<...>> . 
Hvis man har arbejde skal man desuden sørge for følgende: 
* Få udstedt et skattekort (Lohnsteuerkarte) hos det lokale
"Finanzamt" i Tyskland. 
* Skattekort og forsikringspapirer skal afleveres til arbejdsgiveren.
Et "Sozialversicherungsausweis" udstedes af sygesikringen, når tilmeldningen
er sket. Alle beskæftigede i Tyskland skal være i besiddelse heraf. 
* Tilmelding til syge-, pensions-, pleje- og arbejdsløshedsforsikring sørger arbejdsgiveren for. Yderligere information herom - se kapitlet om det tyske "obligatoriske" socialeforsikringssystem <../socialt/socialt.htm>- klik her <../socialt/socialt.htm>. 
Spørgsmål om social sikring kan rettes til Den Sociale Sikringsstyrelse
<http://www.dss.dk> <<...>>  Sygesikring

Inden du rejser til Tyskland skal du tage kontakt til dit lokale sygesikringskontor (din bopælskommune i Danmark) for at få afklaret din sygesikringssituation, mens du er i Tyskland. 
Jobsøgning: Formidling af arbejde over grænserne foregår i EU gennem det
såkaldte EURES-system <http://www.eures.dk> <<...>> <<...>> <<...>> , som
også den danske arbejdsformidling er tilknyttet. De har ligeledes på deres
hjemmeside en folder med relevante informationer om flytning og arbejde i
Tyskland. På AF-kontorerne <http://www.af.dk> <<...>> kan man få en
vejledning om arbejde i Tyskland. 
Den tyske arbejdsformidling (Arbeitsamt) <http://www.arbeitsamt.de> <<...>>
giver oplysninger om bl.a. det tyske arbejdsmarked og ledige stillinger.
Klik her for tysk international arbejdsformidling <http://195.185.214.164/iv/><<...>> . 
Yderligere kan der henvises til stillingsannoncerne i de tyske (regionale)
dagblade.


  Dansk feriegodtgørelse

I forbindelse med varigt ophold i Tyskland er det muligt ved opholdets
begyndelse at få udbetalt tilgodehavende danske feriepenge.
Feriepostgiroanvisningen indløses ved skriftlig henvendelse til
Arbejdstilsynet (Ferie-lovkontoret <http://www.arbejdstilsynet.dk>) <<...>>
indeholdende oplysning om, at man har taget varigt ophold i udlandet.
 

 

  Forsikringsforhold

Private forsikringer kan være tegnet i Danmark eller lokalt hos tyske forsikringsselskaber. De tyske erstatningssummer ligger på et højere niveau
end de tilsvarende danske, hvorfor tegning af lokale forsikringer i givet fald vil kunne vise sig at være mest fordelagtig. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at der - især for personskaders vedkommende samt for
følgevirkninger heraf - i Tyskland ikke opretholdes et socialt sikkerhedsnet, som det kendes i Danmark. Det er op til den enkelte at drage omsorg for en passende ansvarsforsikring. En skadevolder vil kunne pålægges en erstatningspligt af en størrelsesorden, der langt overstiger de i Danmark kendte erstatningsbeløb. Ved betaling af forsikringspræmier på helårsbasis opnås normalt en (mindre kontant) rabat.
 

Om de enkelte forsikringsarter kan følgende oplyses: 

  Bilforsikring

Tegning af tysk ansvarsforsikring er obligatorisk for indregistrering på tyske nummerplader. Kaskoforsikring, med selvrisiko af variabel størrelse, er normal for nyere biler, idet de tyske forsikringer ofte indeholder nyvognsdækning i op til 2 år (i Danmark op til 1 år).

Kaskoforsikring kan tegnes uafhængigt af ansvarsforsikringen. Forinden
kaskoforsikring for vognens tyske indregistreringsperiode tegnes, bør der indhentes prisoplysninger såvel fra Danmark som fra tyske forsikringsfirmaer. Ud fra erstatningsbeløbenes størrelse bør tysk kaskoforsikring normalt foretrækkes.  

En indbygget (og i Tyskland af forsikringsselskaberne godkendt) elektronisk
startspærre ("Wegfahrsperre") kan reducere kaskopræmien hhv. øge evt.
erstatning ved tyveri. Dokumentation for (hidtil) skadefri kørsel bør medbringes, idet der - som i Danmark - kan opnås store præmienedsættelser
en "super-elite-bilist" betaler f.eks. 30% af standardpræmien).
"Førstegangs bilejere" (der ikke kan forevise dokumentation for skadefri kørsel) kan i Tyskland det første år blive afkrævet meget høje orsikringspræmier. Skadelidtes forsikringsmæssige stilling er i Tyskland ganske anderledes end den, der kendes i Danmark, hvor (kasko)forsikringsselskaberne går ind i en evt. skadessag og bl.a. afholder udgifter med henblik på senere afgørelse af, om det er forsikringstageren eller selskabet, der i sidste instans skal afholde udgiften. I Tyskland vil forsikringstageren således selv skulle afholde skadesudgiften indtil modpartens ansvarsforsikring har påtaget sig betalingsforpligtelsen, f.eks. over for  værkstedet. Man kan i denne sammenhæng forbedre sin retmæssige
beskyttelse ved at tegne en "Verkehrs-Rechtsschutzversicherung", der dækker
omkostninger inden for et bredt spektrum af "forhold omkring bilerne",
herunder advokat i ind- og udland, retsomkostninger og tekniske undersøgelser. Hos den tyske automobilklub ADAC <http://www.adac.de
<<...>> og hos forsikringsselskaberne kan der tegnes særlige udlandsforsikringer à la Falck og FDM i Danmark.

 

  Hundeforsikring

Hunde skal registreres hos de kommunale myndigheder. Der opkræves hundeskat, hvorpå der udstedes hundetegn. Undladelse af registrering medfører bødestraf. Hundeejere tilrådes at tegne en særlig ansvarsforsikring.

 

  Ansvarsforsikring (Haftpflichtversicherung)

Ansvarsforsikring tegnes normalt med en erstatningssum på (mindst) 1.000.000 € (i Danmark normalt 1 million kroner, indeholdt i "privatforsikringerne" som kombination af flere dækningsopgaver, såsom indbo, rejsegods, retshjælp og ansvar). Det anbefales at tegne (supplerende) tysk forsikring. Dækningsomfanget af danske ansvarsforsikringer bør nøje gennemgås, da der er afgørende forskelle mellem de i Danmark hhv. de i udlandet gældende (og i Danmark tegnede) forsikringer.

 

  Indboforsikring (Hausratversicherung)

Indboforsikring indgår normalt i de i Danmark tegnede "privatforsikringer". Den tyske "Hausratsversicherung" giver tilsyneladende videre dækning end de danske forsikringer, såvel ved nyværdi (3-5 år hhv. uden tidsbegrænsning) som ved forsikringssummernes størrelse ved samme præmiebeløb. Man bør dog være opmærksom på, at der er forskel i dækningsomfanget, f.eks. er rejsegods (inkl. ting i bagagerum i bil) ikke omfattet af den normale tyske indboforsikring, og der skal tegnes særskilt forsikring for dette. Flytning af indboforsikringer til tysk forsikring bør overvejes nøje og ske ud fra personlige forhold og ønsker.  Ulykkesforsikring

(Familie)ulykkesforsikring, der er tegnet i Danmark, kan ved henvendelse til forsikringsselskabet søget udvidet til at dække under ophold i Tyskland. Tysk tegnet forsikring er tilsyneladende dyrere end den tilsvarende danske, men præmiestørrelsen vil selvsagt afhænge af det ønskede dækningsniveau.  Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskade- hhv. arbejdsulykkesforsikring skal tegnes for evt. privat beskæftiget husmedhjælp (også au-pair). Også selvom der er tale om de såkaldte Euro 325,00 jobs ("geringfügige Beschäftigung"
<http://www.bma.de/download/broschueren/a630.pdf>). 
Rejseforsikring. Rejsesyge/ulykkesforsikring kan - såfremt supplerende
dækning ønskes - tegnes lokalt for få midler - dækkende rejser af op til 6
ugers varighed i hele verden.
 


  Biler/Kørekort m.v.

I Danmark indkøbte biler vil normalt kunne påregnes indregistreret i
Tyskland uden større vanskeligheder. Ambassaden opfordrer dog i egen
interesse til ved afgivelse af bestilling at sikre - eller betinge - sig, at
bilen i standardudførelsen vil kunne indregistreres i Tyskland, herunder at
få udleveret en specifikation over bilens data ("Datenblatt"). For nogle
bilers vedkommende kan bilforhandleren udstede et såkaldt
"EWG-Übereinstimmungsbescheinigung", der vil lette indregistreringen. Danske
(også EU) kørekort kan efter ankomsten anvendes som dokumentation til brug i forbindelse med (frivillig) ombytning/udstedelse af tysk kørekort.
Internationalt kørekort er ikke påkrævet. Pr. 1. juli 1996 er det ikke længere påkrævet at ombytte dansk kørekort til tysk, da Tyskland pr. denne dato indførte EU-kørekort. Førerbevis, det lille hvide kort (Fahrzeugsschein) for bilens tyske indregistrering samt beviset for kontrollen af udstødningsstoffer skal altid medbringes under kørselen. Det store indregistreringsbevis (Fahrzeugsbrief) må under ingen omstændigheder opbevares i bilen, men skal opbevares på et sikkert sted, idet dette er ihændehaverbevis for adgang til f.eks. at sælge bilen.

 

  Børneinstitutioner

Der findes kun få vuggestuer i Tyskland. Ofte vælges 3 års ubetalt barselsorlov (lovbestemt mulighed) i forbindelse med fødsler.
Børnehaveplads findes ved henvendelse til kommunen eller den institution,
man har valgt. 
Skolegang. Tyske børn starter normalt i skolen ved 6 årsalderen, der er ikke
som i Danmark børnehaveklasser. Det tyske skolesystem er mere delt end det
danske, idet børnene tidligt bliver skilt ud i tre niveauer af uddannelse.
Ofte efter 4. klasse. (For yderligere information - klik her for at komme
til afsnittet om "kort om uddannelsessystemet" <../uddannelse/uddannelse.htm>). <../uddannelse/uddannelse.htm>
Indførsel af husdyr i Tyskland. Husdyr, her hunde og katte, der medbringes
ved flytningen til Tyskland, skal være vaccinerede mod rabies ("Tollwut").
Gyldig international vaccinationsattest skal forevises ved indrejsen. Datoen
for vaccinationen skal være mere end 30 dage gammel og under 12 måneder. Det anbefales i god tid inden afrejsen hos det lokale tyske turistkontor eller
den tyske ambassade i København at indhente oplysning om de konkrete krav til vaccinationen.

 

  Oprettelse af bank- og girokonto m.v.

De tyske banker og postgiroen anvender Eurochecks/Eurocheckkort (EC-kort), der accepteres på tilsvarende vilkår, som det er kendt i Danmark. Brugen af hæve- og kreditkort, checks og ID-kort er dog ikke så udbredt som i Danmark, hvorfor det er tilrådeligt altid at have kontanter på sig. De internationale kreditkort kan anvendes i større forretninger, restauranter m.v. samt på de fleste tankstationer og i pengeinstitutternes automater. Med EC-kortet kan bankautomaterne benyttes. Der består muligvis anmeldelsespligt over Danmarks Nationalbank for konti, der oprettes i udlandet. En særlig erklæring "K" skal indsendes in duplo.

 

  Elektricitet, telefon m.v.

I Tyskland er spændingen - som i Danmark - 220 Volt. Elstik er normalt udført med 2 ben, incl. jordforbindelse, hvilket kan vanskeliggøre en umiddelbar tilslutning af de medbragte, i Danmark normalt anvendte 2-bens stik. En vis ombytning må påregnes. De særlige (smalle) euro-stik kan anvendes direkte i de 2-benede stikkontakter. Danske telefoner kan ikke umiddelbart benyttes i Tyskland, der kan dog i større varehuse og elektronik-butikker købes stik, der omformer internationale telefonstik til tyske. Det tyske telefonsystem er dog bagud det danske og kræver således i mange tilfælde, at telefonen kan foretage "puls" opringning (drejeskivetelefon teknik). I Østtyskland og enkelte større byer bruges "tone" (trykknaptelefon teknik) princippet.


  EU-aftaler

På EU-niveau er der truffet aftale om koordinering af reglerne for socialsikring, således at en person, der flytter til eller opholder sig i en anden medlemsstat ikke må stilles ringere end en person, der altid har boet eller arbejdet i den pågældende medlemsstat. Når man som dansker har fået arbejde i Tyskland, hører man lovmæssigt under det tyske socialforsikringssystem - <../socialt/socialt.htm>for mere info klik her <../socialt/socialt.htm>. Man har f.eks. krav på understøttelse - for mere info herom se den internatioale arbejdsformidling EURES <http://www.eures.dk/rejsud/tjek2.htm>s <<...>> hjemmeside (Arbeitslosengeld eller -hilfe), hvis man opfylder anciennitetskravene (min. 360 dages bidragspligtigt arbejde i de sidste 3 år før arbejdsløshedsmeldingen). Det er værd at være opmærksom på, at den
anciennitet, man eventuelt har optjent i et andet EU-land medregnes, når det
skal fastslås om betingelserne for at få tildelt en socialydelse er opfyldt.
Kontakt din arbejdsløshedskassen i Danmark. Som arbejdsløs har man lov til
at tage sine dagpenge med til Tyskland i tre måneder. Det kræver en
E-formular fra 300-serien (henvendelse til arbejdsformidlingen
<http://www.af.dk> <<...>> ), som man afleverer på et tysk arbejdsformidlingskontor, der herefter forestår udbetalingen. Hvis man ikke
får job inden de tre måneders udløb, skal man melde sig på arbejdsformidlingen i Danmark, da man ellers mister retten til dagpenge.
 


  Skat

Told & Skat i Danmark har lavet pjecen: "Om skat og arbejde i udlandet". Fås
hos Told- og Skat <http://www.toldskat.dk> <<...>> . Spørgsmål rettes til
skattevæsenet i bopælskommunen i Danmark. Spørgsmål i forbindelse med
indeholdelse af dansk A-skat og arbejdsmarkedsbidrag rettes til told- og
skatteregionerne. I kapitlet om det tyske arbejdsmarked - finder du
yderligere information om tyske skatteregler - klik her.
<../arbejdsmarked/arbejdsmarked.htm> På den internationale arbejdsformidling EURESs <http://www.eures.dk/rejsud/tjek1.htm> <<...>> hjemmeside kan du finde mere generel information om, hvad du bør foretage dig vedr. skat.  At studere i Tyskland

De mange spørgsmål, som skal afklares i forbindelse med gennemførelsen af et videregående studium eller en del heraf i Tyskland - optagelsesbetingelser,
frister, økonomisk støtte etc. findes bl.a. beskrevet i EU-Kommissionens
håndborg "Højere uddannelser i det Europæiske Fællesskab -
studenterhåndbog", som kan lånes på biblioteket. Man kan ikke få statens
uddannelsesstøtte (SU) til uddannelser, som findes tilsvarende i Danmark.
Desuden kan der henvises til Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD
<http://www.daad.de> <<...>> , som bl.a. råder over detaljeret
informationsmateriale.


Tvivlsspørgsmål om anerkendelse af en dansk erhvervsuddannelse el. eksamen
kan søges afklaret hos <http://www.kmk.org>Zentralstelle für Ausländisches
Bildungswesen <<...>> . 
Hos Deutscher Bildungsserver <http://www.bildungsserver.de> <<...>> kan du
få yderligere informationer vedrørende studie- samt stipendiemuligheder i
Tyskland.
 

  Au-pair

Europarådets overenskomst om au-pair ansættelser er ikke endelig tiltrådt af
Tyskland, men bestemmelserne følges i vidt omfang. En orientering om au-pair
ansættelser i en række lande, herunder også Tyskland, kan fås ved
henvendelse til Udenrigsministeriet <http://www.um.dk> <<...>> . Vedr.
formidling kan der tages kontakt til den tyske international arbejdsformidling i Bonn (Arbeitsamt) <http://www.arbeitsamt.de> <<...>> -
klik her. Informationer om au-pairs rettigheder m.m. fås af det tyske forbund for au-pairs - AU-Pair Society e.V.
<http://www.au-pair-society.org><http://www.au-pair-society.org> <<...>> -
yderligere understøtter forbundet au-pairs, når der opstår problemer.


  Lærlingeuddannelse/Praktikophold

Der er i de senere år flere unge danskere, der har taget imod en tysk læreplads. Der er som i Danmark stor konkurrence om de bedste lærepladser.
Tyske arbejdsgivere har i mange tilfælde vist sig interesseret i også at have danske lærlinge. Søgning sker ved direkte personlig kontakt til arbejdsgiveren. Ét-årige praktikophold kan formidles fra Danmark gennem CIRIUS i Danmark <http://www.ciriusonline.dk> <<...>> . Yderligere findes der på internettet en tysk praktikbørs <http://www.bildungsserver.de
<<...>> <<...>> .
 


  Kontaktadresser

I forbindelse med flytning til Tyskland er der en række myndigheder og
organisationer man med fordel kan kontakte. På EU-niveau drejer det sig om
følgende: 
Europa-Kommissionen har udarbejdet en række pjecer og foldere, der er
relevante for danskere, der vil bo, arbejde og/eller studere i et andet
EU-land. Følgende pjecer kan gratis bestilles hos Europa-Kommissionenes
repræsentation i Danmark <http://www.europa-kommissionen.dk> <<...>> : 
* Hvis jeg vil arbejde i et andet EU-land 
* Hvis jeg vil bo i et andet EU-land 
* Hvis jeg vil studere, uddanne mig og forske i et andet EU-land 
Oplysninger for hvert EU-land fås på Homepage "Dialogue with citizens and
Business" <http://citizens.eu.int> <http://www.eures.dk> <<...>> <<...>>  

I Danmark har Den Sociale Sikringsstyrelse, Sundhedsministeriet,
Arbejdsskadestyrelsen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen
udarbejdet en række hæfter til vejledning om EU-regler om socialsikring: 
Generel introduktion. Lovvalgsregler Sygehjælp. Sygesikring og
sygehusbehandling mv. Dagpenge ved sygdom og fødsel Pensioner. Social pension og ATP Arbejdsskade. Arbejdsulykke og erhvervssygdom 
Ydelser ved arbejdsløshed Ydelser til børn. Børnefamilieydelse og børnetilskud 
Hæfterne kan bestilles hos Statens Information <http://www.si.dk> <<...>>
   Nyttige henvisninger

* "Arbejde og uddannelse i udlandet. Håndbogen om, hvordan du er
stillet i forhold til danske regler",1991. Udgivet af Statens Informationstjeneste <http://www.si.dk> <<...>> . 
* "Tal med AF om arbejde i EU-landene". Udgivet af Arbejdsformidlingen
<http://www.af.dk> <<...>> . 
* "Om at være arbejdsløshedsforsikret i EU". Udgivet af Direktoratet
for Arbejdsløshedsforsikring. Fås på arbejdsformidlingen eller i A-kassen. 
* "Om skat og arbejde i udland". Udgivet af Told- og Skat
<http://www.toldskat.dk> <<...>> . 
* "Uddannelse over grænser - en håndbog om studieophold, praktikophold, lærermobilitet, samarbejde o.a.". Udgivet af Rektorkollegiet og Dir.f. de Videreg. Udd. Ligger fremme på de højere læreanstalters internationale kontorer/vejledere.

 

 

  Tysk i Sydslesvigske hjem

Lidt til eftertanke:

Vi i Sydslesvig lever i et åbent samfund. Dette betyder selvfølgeligt også at en dansktalende kommer sammen og stifter familie med en tysktalende.

Selvom den tyske part gør sig umage med at lære det danske sprog, så ville der i forbindelse med diskussioner, snak om følelser og forståelse opstå en uligevægt mellem familiemedlemmerne. Dette ville ikke være særlig demokratisk eller tolerant.

Som regel sender en tosproget familie børnene i dansk skole, selvom den tyske part jo også kunne "kræve sin ret"!

 

 

Her sker det ofte at det tyske familiemedlem mere eller mindre opgiver en del af sin oprindelige identitet, mens hun/han prøver på at få tilgang til det danske.

Vi i Sydslesvig vil og kan vi ikke udelukke disse mennesker, der sympatiserer med det danske, idet vi ignorerer deres oprindelige sprogidentitet.

Derfor...    oplever  man nogle gange - netop når der mødes flere mennesker i danske foreninger, på danske skoler eller til private fester - at der bliver talt tysk.

Vi skal bare altid passe på - netop dem der behersker begge sprog - ikke ukritisk at bruge det tyske sprog for ofte, fordi det er et sprog, alle kan forstå !

Følgende er del af en kommentar, som Karl Otto Meyer har skrevet i Flensborg-Avis, torsdag, den 27.02.´03

  Vidtfavnende tolerance 
Dernæst er der behov for en vidtfavnende tolerance, der ikke må forveksles med en altfavnende tolerance. Vi skal kunne tolerere forskellige synspunkter også inden for egne rækker. Vi må være tolerante i sproglig henseende, da de blandede ægteskaber vil være i flertal inden for vore rækker.
Det betyder, at den ene ægtefælle ikke kan dansk, mens begge kan tysk. Tysk vil derfor i første omgang være hjemmesprog i den ny familie. Det må tolereres, og vi må derfor også til tider i visse spørgsmål benytte os af det tyske sprog inden for vore egne sammenslutninger. 
Dog må vi aldrig opgive selve målet: dansk som hjemmesprog i alle familier, der bekender sig til Sydslesvigs danskhed. 
Jeg ved, der vil gå generationer, før vi når dette mål.

Denne side er del af Sydslesvig-Portalen: www.dansk-i-sydslesvig.de ! Har du  åbnet denne side (via en søgemaskine) for sig selv, så klik venligst på: